0
Košík je prázdný
0

   

  Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek

   

  společnosti BORGY CZ, a.s., IČ: 289 59 442, se sídlem Dittrichova 346/4, 120 00 Praha - Nové Město, která je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15548 (dále jen pod označením „prodávající“).

   

  Reklamační řád


  Tento Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek prodávajícího (dále jen pod označením „VOP“). Pojmy, které jsou užity ve VOP a jejich význam platí i pro obsah tohoto Reklamačního řádu. 

  Reklamační řád je k dispozici v provozovně prodávajícího nebo na webové adrese: http://eshop.borgy.cz.

   

   I.        Všeobecná ustanovení

  1.1.      Reklamační řád byl zpracován dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen pod označením „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

  1.2.      Reklamační řád se vztahuje na zboží prodávané prodávajícím, u kterého jsou v zákonem stanovené lhůtě uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady, případně práva plynoucí ze záruky za jakost, jestliže takovou záruku prodávající převzal.

  1.3.      Kupující je povinen se seznámit s VOP, jehož nedílnou součástí je Reklamační řád. Nejpozději uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s VOP a Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. V případě, že zboží není odebráno kupujícím osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu dopravci, není-li kupujícím spotřebitel. Pokud je kupujícím spotřebitel, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho převzetí kupujícím od dopravce.

  1.4.      Poskytne-li prodávající kupujícímu záruku za jakost, vydá spotřebiteli nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list obsahuje označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky.

   

   II.        Vady zboží a postup při uplatnění reklamace

  Je-li kupujícím spotřebitel:

  2.1.      Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval stav zásilky (počet balíků, neporušenost bezpečnostní pásky, nepoškozenost krabice) podle přiloženého přepravního listu. Spotřebitel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

   

  2.2       Dodání neúplné nebo poškozené zásilky je spotřebitel povinen neprodleně oznámit písemně prodávajícímu (poštou nebo e-mailem na adresu: reklamace@borgy.cz), sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že z jeho strany bylo plněno řádným způsobem.

  2.3       Okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží je okamžik převzetí zboží spotřebitelem. Kupující může uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží zjistitelné při převzetí zboží pouze, pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace vad zboží nebo obalu zboží nezbavuje spotřebitele práva zboží reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že nejde o rozpor s kupní smlouvou.

   

  2.4       Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

  ·    odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

  ·    je vhodná k účelu, pro který ji spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

  ·    je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

  Prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností:

  ·    je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

  ·    věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy;

  ·    věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením.

  2.5       Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou spotřebiteli poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou spotřebiteli poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle bodu 2.4. Reklamačního řádu, a že bude na jejich dostupnost upozorněn

  ·    po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu;


   

  ·    po dobu, po kterou to spotřebitel může rozumně očekávat, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření smlouvy a povaze závazku.

  2.6.      Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc a/nebo služba byla vadná již při převzetí.

   

  2.7       Pokud zboží dodané prodávajícím spotřebiteli nemá vlastnosti uvedené v bodě 2.4. nebo 2.5. Reklamačního řádu má spotřebitel právo požadovat odstranění této vady. Prodávající doporučuje kupujícímu reklamovat dodané zboží bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Spotřebitel se zavazuje předat prodávajícímu zboží do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, přičemž za okamžik předání zboží se považuje i okamžik jeho odeslání přepravní službou.

   

  2.8.      Spotřebitel může reklamaci uplatnit osobně v kterékoliv provozovně prodávajícího, prostřednictvím vyplněného a odeslaného reklamačního formuláře umístěného na webových stránkách www.borgy.cz, nebo odeslat elektronicky na e-mailovou adresu [reklamace@borgy.cz]. Kupující předá reklamované zboží osobně prodávajícímu v kterékoliv provozovně prodávajícího nebo jej může odeslat na adresu BORGY CZ, a.s. - reklamační oddělení, Zápy 4, Zápy, PSČ: 250 01.

   

  2.9.      Prodávající může spotřebiteli k uplatnění práva z vady doporučit jinou osobu určenou k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším (tzv. autorizovaný servis). Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a spotřebitelem při koupi zboží tak, aby byla zachována zákonná lhůta pro vyřízení reklamace.

   

  2.10.    Při odeslání zboží přepravní službou by měla být zásilka viditelně označena nápisem „REKLAMACE“ a měla by obsahovat reklamované zboží včetně veškerých součástí a příslušenství. Spotřebitel je při uplatnění reklamace povinen předat zboží včetně veškerých součástí a příslušenství čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. V případě odeslání reklamovaného zboží přepravní službou prodávající doporučuje spotřebiteli zabalit zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k poškození zboží a v případě odeslání křehkého zboží označit zásilku viditelně a zřetelně slovy „křehké“, případně doplnit symbolem o křehkosti zboží.

   

  2.11.    Prodávající doporučuje přiložit k reklamovanému zboží kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a dostatečné kontaktní údaje spotřebitele (zejména jméno a příjmení/název/obchodní firmu, zpáteční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo), bankovní spojení a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Údaje v tomto odstavci slouží pro identifikaci zboží, spotřebitele a případné vady zboží a umožnují prodávajícímu vyřídit reklamaci. Na prodejním dokladu musí být uvedeno stejné sériové číslo, jako je uvedeno na reklamovaném zboží (platí pro případy, kdy výrobek sériové číslo má). Pokud nemá spotřebitel kopii prodejního dokladu, je povinen jiným prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího.

   


   

  2.12.    Prodávající nebo autorizovaný servis vydá spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné potvrzení, v němž uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace (dále jen pod označením „reklamační protokol“). Pokud spotřebitel uplatnil reklamaci odesláním zboží, zašle prodávající spotřebiteli reklamační protokol e-mailem (pokud mu jej spotřebitel sdělí), s čímž spotřebitel souhlasí.

   

  2.13.    Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění oprávněné reklamace. Jde zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží, přičemž spotřebitel se zavazuje zvolit metodu odeslání zboží, jejíž cena bude s ohledem na jiné možnosti spotřebitele nejvýhodnější, a v případě dalších nákladů volit takové výdaje, které budou vzhledem ke své povaze a účelu nejvýhodnější. Spotřebitel musí o proplacení účelně vynaložených nákladů požádat prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Spolu s touto žádostí je spotřebitel povinen účelně vynaložené náklady, jejichž náhradu požaduje, prodávajícímu hodnověrně prokázat (např. kopií podacího lístku, potvrzením o zaplacení poštovného apod.).

   

  2.14.    Spotřebitel může podle své volby požadovat dodání nového zboží bez vad nebo opravu věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. V případě, že se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat pouze výměnu součásti; není-li to možné, má právo od smlouvy odstoupit. Pokud je to vzhledem k povaze vady neúměrné, především, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

   

  2.15.   Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy v případě, pokud:

  ·    prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, nebo ji neodstranil na své náklady;

  ·    se vada projevila opakovaně (to znamená na stejné věci třikrát stejná vada nebo čtyřikrát různá vada);

  ·    je vada podstatným porušením smlouvy;

  ·    je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

  2.16.    Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil (k tomu blíže bod 4.4 Reklamačního řádu).

   

  2.17.    Má-li zboží vadu, ze které je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo použitou, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na poskytnutí přiměřené slevy.

   

   Je-li kupujícím podnikatel:

   

  2.18.    Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Pokud nejsou jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje obsah smlouvy. Nesplňuje-li zboží shora uvedené požadavky, je vadné.

   

  2.19.    Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, nepoškozenost krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Dodání neúplné nebo poškozené zásilky je kupující povinen do 48 hodin od jejího převzetí oznámit písemně prodávajícímu (poštou nebo e-mailem na adresu: transport@borgy.cz), a to spolu se zasláním kopie předávacího protokolu.

  2.20.    Kupující je dále povinen zboží podle možností co nejdříve po jeho převzetí prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží je okamžik převzetí zboží kupujícím. V případě, že zboží není odebráno kupujícím osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu dopravci. Kupující může uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží zjistitelné při převzetí zboží pouze, pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace vad zboží nebo obalu zboží nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že nejde o rozpor s kupní smlouvou.

  2.22.    Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

   

  2.23.  Práva z vad uplatňuje kupující v autorizovaném servise (seznam autorizovaných servisů, u kterých lze reklamaci vady uplatnit, je uveden na webových stránkách: www.borgy.cz), a to písemnou formou. Vyřízení reklamace se řídí podmínkami autorizovaného servisu.

  2.24.    Kupující přiloží ke zboží kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména jméno a příjmení/název/obchodní firmu, zpáteční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo), bankovní spojení a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Údaje v tomto odstavci slouží pro identifikaci zboží, kupujícího a případné vady zboží, a umožnují prodávajícímu vyřídit reklamaci. Na prodejním dokladu musí být uvedeno stejné sériové číslo, jako je uvedeno na reklamovaném zboží (platí pro případy, kdy výrobek sériové číslo má).

   

  2.25.    Pokud je vadné plnění prodávajícího podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

   

  ·    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

  ·    na odstranění vady opravou věci;

  ·    přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

  ·    odstoupit od smlouvy.

  Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva podle bodu 2.26. Reklamačního řádu.

  2.26.    Pokud je vadné plnění prodávajícího nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

  ·    na odstranění vady, nebo

  ·    na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  2.27.    Kupující je povinen písemně sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady zboží nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady zboží. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Při dodání nové věci je kupující povinen vrátit na náklady prodávajícího původně dodanou věc, pokud se s prodávajícím ad hoc nedohodne jinak.

  2.28.    Prodávající je povinen odstranit vady zboží (prostřednictvím autorizovaného servisu dle bodu 2.23. Reklamačního řádu) v přiměřené lhůtě. Pokud vady zboží v přiměřené lhůtě neodstraní, nebo pokud kupujícímu oznámí, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

  2.29.    Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

  2.30.    V případě, že kupující neoznámí vadu věci včas, pozbývá oprávnění odstoupit od smlouvy.

  2.31.    Kupující nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po převzetí zboží kupujícím vnější událost.

   

  III.      Délka záruky

  3.1.      Běh lhůty k uplatnění práv z vadného plnění počíná převzetím zboží kupujícím. V případě, že prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost, je prodávajícím vystavován záruční list, v němž je délka záruční doby vyznačena (tím není dotčena doba k uplatnění práv z vadného plnění, které plynou ze zákona). Běh záruční doby podle záruky za jakost počíná převzetím zboží kupujícím. Záruční doba podle záruky za jakost a lhůta k uplatnění práv z vadného plnění se prodlužuje o dobu trvání reklamace, tedy o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba nebo lhůta k uplatnění práv z vadného plnění neprodlužuje. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba nebo nová lhůta k uplatnění práv z vadného plnění.

  3.2.      Záruční doba pro kupujícího, který je spotřebitelem, činí ve smyslu ust. § 2165 občanského zákoníku 2 roky. Tato záruční doba neplatí v těchto případech:

  ·    u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

  ·    na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

  ·    u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;

  ·    vyplývá-li to z povahy věci.

  V případě prodeje použitého spotřebního zboží spotřebiteli činí záruční doba 1 rok.

  3.3.      Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem, se odvíjí od záruky poskytnuté výrobcem, a není-li výrobcem stanovena, činí 12 měsíců. 

  3.4.      Je-li obsahem balení zboží či předmětem koupě spotřební materiál (tj. cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie, apod.), je životnost tohoto spotřebního materiálu 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek je jednotná životnost 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jež byla zakoupena jako samostatný produkt. 

   

  IV.      Záruční podmínky

  4.1.      Prodávající nezaručuje plnou kompatibilitu prodaného zboží a jeho součástí s jinými, prodávajícím neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jež nebyly objednány spolu se zbožím na základě nabídky či doporučení prodávajícího. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu (viz bod 3.4), ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na vady zboží vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti.

  4.2.     Prodávající nezaručuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

  4.3.      Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo kupujícího zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. Je-li kupujícím spotřebitel, nezaniká záruka jako celek, avšak zaniká právo reklamovat ty vady, které vznikly v příčinné souvislosti s výše uvedeným jednáním kupujícího.


   

  4.4.      Dále se záruka nevztahuje na poškození zboží vzniklá:

  ·    mechanickým poškozením zboží,

  ·    elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),

  ·    používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

  ·    neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

  ·    pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,

  ·    pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu (viz bod 3.4. Reklamačního řádu),

  ·    zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

  ·    provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

  ·    zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

  ·    při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware aj.,

  ·    zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,

  a to ani na případné škody z toho vzniklé.

  4.5.     V případě, že zbožím je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením.

  4.6.      Při reklamaci zboží, které je počítačovým systémem nebo zařízením pro ukládání dat, doporučuje prodávající kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

  4.7.      Zařízeními pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající tímto kupujícího upozorňuje na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD, flash, apod.). Záruka však tímto upozorněním není omezena.

   

  V.      Způsob vyřízení reklamace

  5.1.     Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

   

   

  5.2.     Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (např. v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). 

   

  5.3.     Zjistí-li prodávající nebo autorizovaný servis, že příčinou problémů se zbožím není reklamovaný výrobek (např. počítač), nýbrž:

  ·    nekorektní instalace software (např. operační systém, antivir, apod.), nebo

  ·    pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace, která nebyla poskytnuta prodávajícím spolu se zbožím na základě objednávky kupujícího (např. počítačové hry, viry, apod.),

  ·    nebo jestliže data poškodil kupující nebo třetí osoba,

  bude reklamace kupujícího zamítnuta. V případě, že kupující bude souhlasit s tím, aby zboží bylo opraveno za úhradu ceny takové opravy kupujícím, bude kupujícímu účtována cena opravy dle aktuálně platného ceníku zvoleného autorizovaného servisu.

   

  5.4.     Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne o reklamaci prodávající ihned, ve složitých případech pak do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

   

  5.5.      Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí zboží k reklamaci. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem. Je-li předmětem reklamace poskytnutí digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval.

   

  5.6.      Podmínkou pro běh lhůt uvedených v tomto bodě je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu potřebnou součinnost, tedy zejména, že prodávajícímu umožnil přezkoumat reklamované zboží. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v tom případě, že prodávající, příp. autorizovaný servis, neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

   

  5.7.      Není-li kupujícím spotřebitel, bude o reklamaci rozhodnuto v přiměřené lhůtě, dle možností prodávajícího, resp. autorizovaného servisu.

   

  5.8.      Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, potřebnou součinnost k vyřízení reklamace.

   

  5.9.      Prodávající (přímo nebo prostřednictvím autorizovaného servisu) vydá po přijetí reklamace kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován a kontaktní údaje kupujícího. V případě, že zboží bylo zasláno přepravní službou, zašle prodávající potvrzení kupujícímu bez zbytečného odkladu e-mailem na e-mailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu uvedl při nákupu zboží nebo při jeho reklamaci. Prodávající (přímo nebo prostřednictvím autorizovaného servisu) také vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době trvání reklamace, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, a to opět e-mailovou formou, případně osobně při převzetí reklamovaného zboží. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Jinak prodávající, příp. autorizovaný servis vyzve kupujícího k vyzvednutí opraveného/nového zboží.

   

  5.10. V případě, že reklamované, příp. nové, zboží nebude vyzvednuto do 10 dnů po vyrozumění o vyřízení reklamace (vyrozuměním o vyřízení reklamace se pro tyto účely rozumí odeslání e-mailu ve smyslu bodu 5. 9. Reklamačního řádu), je prodávající oprávněn účtovat při výdeji tohoto zboží částku za jeho uskladnění.

   

  5.11.    Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato k reklamaci, a musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

   

  5.12.    Při převzetí zboží se kupující zavazuje zkontrolovat stav a množství zboží a soulad zboží s potvrzením o vyřízení reklamace. V případě, že zboží nebude odpovídat požadavkům kupujícího nebo potvrzení o vyřízení reklamace, zavazuje se kupující bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Pokud kupující nesplní povinnosti dle tohoto odstavce, nebude prodávající povinen přihlížet k dalším námitkám kupujícího.

   

  5.13.    V případě marného uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

  5.14.    V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má spotřebitel právo na úhradu nákladů účelně vynaložených k tomuto odstoupení.

  Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2024 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Změny Reklamačního řádu vyhrazeny.